ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ОМ" , що діє під ТМ Стаді Плюс, в особі Генерального директора Яценко Олени Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець) адресує цей договір-оферту (далі – Договір) про надання інформаційно-консультаційних послуг будь-якій фізичній особі (далі – Замовник), яка виразила готовність і згоду одержати ці послуги.
1.2. Безумовним акцептом цієї оферти є вчинення Замовником будь якої із нижченаведених дій:
1.2.1. Здійснення попередньої оплати послуг Виконавця на умовах і в порядку, визначеними цим Договором;
1.2.2. Реєстрація Замовника на для участі в семінарі.
1.3. Вчинивши акцепт цієї оферти у порядку, визначеному п. 1.2. Договору, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цього Договору. Цей Договір містить всі істотні умови, які хочуть узгодити сторони і має юридичну силу рівноцінну підписаному власноручними підписами сторін.
1.4. Виконавець бере на себе зобов'язання надавати послуги з участі Замовника в семінарі «Освіта, робота та життя в Канаді», який пройде 12.02.2020 року, за адресою м. Київ, вул. Хрещатик 7/11, 2 поверх в конференц центрi Admiral Hall (далі – Послуги) Замовнику в строки та на умовах, передбачених цим Договором, а Замовник зобов'язується своєчасно прийняти їх та оплатити.
1.5. Початок заходу – 19.30. Тривалість заходу 1,5 години. Вартість участі за одну особу – 500,00 грн.
1.6. Умовою надання Послуг є присутність Замовника у відповідному місці проведення заходу та у відведений для цього час. Інформаційно-консультаційні послуги надаються Виконавцем та залученими ним особами.
1.7. Замовник надає Виконавцю беззастережний дозвіл на використання в будь-якій формі і будь-яким способом відео, фото та аудіо матеріалів, де зафіксована особа Замовника під час проведення Заходу.
ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Розрахунки за Договором здійснюються шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті України на розрахунковий рахунок Виконавця. Оплата повинна бути здійснена до __12/02_____ 2020 року. Реквізити для оплати ____________
2.2. Послуги, які надає Виконавець за цим Договором не є освітніми послугами, тому Замовник підтверджує, що усвідомлює інформаційно-консультаційний характер Послуг.

2.3. У випадку відмови Замовника від участі в Заході або неприбуття його на Захід, вартість послуг, сплачених Замовником, поверненню не підлягає.

2.4. Виконавець має право припинити участь Замовника в Заході, через порушення останнім умов та правил поведінки, перебування у стані сп'яніння, створенні перешкод у проведенні Заходу, без компенсації вартості сплачених послуг.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Обов'язки Виконавця:
3.1.1. надавати Замовнику Послуги, передбачені цим Договором;
3.1.2. дотримуватися принципів об'єктивності, повноти та точності інформації, законності її одержання, використання, поширення та зберігання;
3.1.3. у випадку залучення третіх осіб до надання Послуг, передбачених цим Договором, Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за якість та своєчасність надання Послуг;
3.1.4. не розголошувати, не поширювати та не використовувати у комерційних цілях особисту інформацію та/або персональні дані Замовника, які стали відомі під час надання Послуг.
3.1.5. надавати Послуги Замовнику в групі, склад якої визначається умовами заходу;
3.2. Обов'язки Замовника:
3.2.1. своєчасно оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначених Договором;
3.2.2. погоджуючись з умовами надання Послуг і цим Договором Замовник одночасно надає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою належного виконання зобов'язань за Договором.
3.2.3. виконувати всі розпорядження Виконавця, під час проведення Заходу;
3.2.4. не передавати третім особам і не використовувати в комерційних цілях методичний матеріал, що видається Замовнику для самостійної роботи. Замовник повідомлений, що будь-яка частина матеріалу курсу, яка не була раніше законно оприлюднена, є комерційною таємницею Виконавця та охороняється авторським правом і останній має виключне майнове право на її використання, дозволяти і забороняти її використання;
3.2.5. дбайливо ставитися до майна та обладнання Виконавця;
3.2.6. дотримуватись і виконувати вказівки Виконавця і своєю поведінкою не заважати наданню Послуг;
3.3. Права Виконавця:
3.3.1. використовувати додаткові можливості щодо виконання своїх обов'язків за цим Договором, зокрема, залучати третіх осіб для безпосереднього виконання консультаційних Послуг;
3.3.2. вимагати від Замовника своєчасну оплату наданих за цим Договором Послуг;
3.3.3. достроково у односторонньому порядку припинити Договір в порядку та на підставах, передбачених цим Договором і чинним законодавством України, зокрема:
3.3.3.1. несплати Замовником Послуг перед їх початком;
3.3.4. вносити зміни в Програму надання Послуг, про які повідомляти Замовника в розумні строки;
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. У випадку несвоєчасної сплати ціни цього Договору Виконавець в односторонньому порядку припиняє надання Послуг. Порушенням умов Договору вважається його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.
4.3. Виконавець не несе матеріальної чи нематеріальної відповідальності перед Замовником за дії третіх осіб, які надають супутні послуги, у зв'язку з якими надання Послуг по Договору є неможливим, але робить усе необхідне для забезпечення належних умов надання Послуг.
4.4. Договір може бути достроково розірвано:
4.4.1. за письмовою згодою Сторін;
4.4.2. Виконавцем в односторонньому порядку у випадку невиконання Замовником умов Договору. У цьому випадку Виконавець не повертає Замовнику сплачені грошові кошти.
4.4.3. якщо виконання Стороною своїх зобов'язань по Договору є неможливим або незаконним у зв'язку з прийняттям акту органів державної влади та/або місцевого самоврядування (як загальної так і індивідуальної дії), що впливає на права і обов'язки Сторони, встановлені Договором (зокрема, якщо по відношенню до однієї із Сторін має місце істотна зміна обставин у відповідності до ст. 652 Цивільного кодексу України), і друга Сторона не згодна на внесення відповідних змін до Договору;
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій і переговорів.
5.2. При недосягненні Сторонами згоди, спір може бути передано на розгляд у суд відповідно до діючого законодавства України.
ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або не повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, які знаходяться поза межами контролю Сторін і які Сторони не змогли передбачити або запобігти, їх настання підтверджується документом, виданим Торгово-промисловою палатою України. До таких відносяться військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха, проведення антитерористичної операції, будь-які акти органів законодавчої, виконавчої та/або судової влади, які роблять подальше надання Послуг таким, що повністю або частково суперечить закону.
6.2. Сторона зобов'язана попередити іншу Сторону про настання і припинення дії обставин непереборної сили з наданням підтвердження компетентного органу протягом трьох робочих днів від дня настання або припинення таких обставин.
6.3. У випадку настання обставин, передбачених п. 6.1 цього Договору, строк виконання зобов'язань переноситься на строк дії таких обставин, але не більше ніж на один місяць. Будь-яка із стороні у разі настання визначених в п. 6.1. обставин може достроково припинити Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це письмово іншу сторону і звільняється від відповідальності за невиконані зобов'язання.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір набирає чинності з акцепту Замовником оферти згідно умов п. 1.2. Договору і діє до повного виконання обов'язків по договору.
7.2. Дія цього Договору може бути достроково припинена за взаємною згодою обох Сторін шляхом укладання додаткової угоди про припинення, якщо Сторони не мають взаємних майнових претензій.
7.3. Про намір достроково припинити дію цього Договору будь-яка Сторона зобов'язана письмово попередити про це іншу Сторону не пізніше ніж за три дні до обумовленої дати припинення.
7.4. Виконавець може змінювати умови публічної оферти і для Замовника такі зміни набувають чинності з дати їх опублікування на сайті за посиланням http://studyplus.tilda.ws/dogovor-oferty, тому Замовник повинен час від часу відвідувати Сайт і ознайомлюватись зі змінами в умови оферти, якщо вони з'явились після укладення цього Договору.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Права та обов'язки за цим Договором не можуть бути передані третій особі.
8.2. Вся у сукупності та будь-яка окрема інформація, передана однією Стороною іншій Стороні або така, що стала відомою Стороні в зв'язку з виконанням Договору, що містить дані відносно предмету, вартості, інших умов чинного договору і розголос якої може нанести шкоду будь-якій із Сторін, - є конфіденційною.
8.3. Конфіденційна інформація не підлягає передачі, публікації, іншому способу її розголосу третім особам, окрім як за попередньою письмовою згодою Сторін, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.